మిల్ఫ్ హాట్ భార్య అతని ఆత్మవిశ్వాసం పీల్చుకున్న తర్వాత బ్లాక్ బుల్ చేత క్రీమ్ చేయబడింది