నా ఆత్మవిశ్వాసం వేడిగా ఉంది, నా కాక్ పియర్సింగ్ కాక్ రింగ్ మరియు లాక్ చూడవచ్చు