అపరిచితుడిపై కౌగర్ల్ స్వారీ చేస్తున్న రద్దీగా ఉండే కోకోల్డ్ మిల్ఫ్ స్లట్