ఆమె బాత్‌రూమ్‌లో స్నేహితుల ఆత్మవిశ్వాసం పని చేస్తూ అతనికి మంచి సక్ ఇస్తుంది